Školní poradenské pracoviště

Základní informace

Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby (na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění).

Tyto služby jsou zabezpečovány Školním poradenským pracovištěm, jehož členy jsou:

  • Mgr. Bc. Iveta Holovská - školní speciální pedagog, koordinátor inkluze, vedoucí ŠPP
  • Mgr. Roman Starý - výchovný poradce, koordinátor inkluze
  • Mgr. Bc. Ivana Stará - výchovný poradce
  • Mgr. Olga Cudlínová - metodik prevence
  • Mgr. Anna-Marie Fialová - školní psycholog

ŠPP poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby:

  • žákům, zákonným zástupcům a pedagogům
  • obsah služeb v souladu s platnou legislativou a kvalifikačními standardy poradenských pracovníků
  • řídí se etickým kodexem, hlavním kritériem odborného a lidského přístupu je hájení práv klienta - záruka intimity, bezpečí, podpory, pomoci a ochrany osobních údajů
  • za jejich poskytování zodpovídá ředitel školy
  • zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb (popis a vymezení rozsahu činností jednotlivých pracovníků, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování)

Koncepce školního poradenského pracoviště

Třístupňový model péče o žáky s SVP

Pedagogicko - psychologická poradna v Kutné Hoře: ppp-kutnahora.webnode.cz

Výchovný ústav a středisko výchovné péče Kutná Hora: https://www.vukh.cz/