Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog: Mgr. Bc. Iveta Holovská

E-mail: iveta.holovska@zszruc.cz

Telefon: 602 681 113

 

 

Konzultační hodiny:

Konkrétní termín a čas konzultace je třeba sjednat na základě e-mailové nebo telefonické domluvy.

 

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátit:

Děti / žáci mohou školního speciálního pedagoga vyhledat, když mají problémy s učením, nevědí, jak se učit, mají potíže se soustředěním apod.  Děti/žáci mohou využít:

  • individuálních konzultací při studijním selhávání, při specifických či nespecifických poruchách učení či při výchovných obtížích a poruchách chování;
  • pravidelné individuální hodiny reedukace (žáci se specifickými poruchami učení);
  • individuální konzultace a podporu jako mimořádně talentované a nadané dítě;
  • konzultace o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči apod.

Rodiče mohou se školním speciálním pedagogem individuálně konzultovat:

  • studijní a výchovné problémy dětí;
  • použití metod reedukace specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí;
  • doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření;
  • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte;

Pedagogové mohou úzce spolupracovat se školním speciálním pedagogem a konzultovat:

  • individuálně výukové a výchovné problémy žáků;
  • volbu vhodných výukových metod a strategií spolu s formou reedukace;

podporu a pomoc při vytváření i hodnocení individuálních vzdělávacích plánů pro žáky;
cílenou formu podpory u jednotlivých žáků ve spolupráci s asistentem pedagoga.
Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní speciální pedagog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.

Přidáno 11. 4. 2022, autor: Ondřej Dolní