Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název

Základní škola Zruč nad Sázavou, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: 48677141

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. 

Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontakty

5. Bankovní spojení

441659329/0800

6. IČO

IČ: 48677141

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

Úřední deska

Dokumenty

9. Žádosti o informace

Směrnice

10. Příjem podání a podnětů

Podatelna

11. Předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

12. Úhrady za poskytování informací

Směrnice

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro oficiální stránky ZŠ Zruč nad Sázavou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

Přidáno 15. 11. 2023, autor: Roman Starý