Stínování

Návštěva učitelů ze základní školy Mikolaja Kopernika w Kartuzach - stínování
 
 
 
Náš týden na stínování v Polsku
 
Szkola Podstawowa Nr 2 im. Mikolaja Kopernika je polská tradiční škola zaměřená na individuální přístup k žákům, na kooperaci školy a města. Větší část budovy školy je postavena nově. Škola se skládá z předškolního oddělení, prvního a druhého stupně. Povinnou školní docházku ukončují v 8. ročníku. Děti předškolního věku navštěvují povinný nultý ročník už ve škole základní. (Probíhá zde již seznamování se s písmeny, prvním čtením, s předmatematickou gramotností.). Vyučování probíhá převážně tradiční formou, jakou známe i u nás v Česku, převážně frontální výukou. Od 1. do 3. ročníku probíhá badatelská výuka, kdy se žáci účastní různých pokusů a učí se pozorovat, ověřovat známé a učit se nové znalosti a dovednosti. Na škole probíhá od nultého ročníku povinná výuka šachů. Žáci se účastní různých školních i mimoškolních soutěží. Vybavení je ve škole moderní. Třídy jsou vybaveny novými interaktivními tabulemi, vyučující využívají ve všech hodinách interaktivní učebnice. U malých dětí využívají při potřebě psaní vizualizéru. Škola se také zaměřuje na pravidelnou dobročinnou činnost.
 
 
 
 
 
 

Stínování ve španělské Valencii aneb škola respektující rozmanitost, rovnost a začlenění všech dětí do jednoho společného celku

Cílem naší cesty bylo pozorování průběhu vyučování a celková organizace školního života v partnerské škole CEIP Sant Miquel v Tavernes de la Valldigna. Stínování sebou obnáší nové zkušenosti a zkvalitnění pedagogického procesu přenosem zajímavých a užitečných přístupů, poznatků z osvědčené dobré praxe v zahraniční partnerské škole, což se ve všech bodech naplnilo.

Personálně je škola zabezpečena 26 pedagogy. Ve škole působí jeden speciální pedagog, který je přímo přítomen vyučování dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami. Je však sdílený, takže se stává, že s konkrétním dítětem tráví pouze určité předem stanovené hodiny.

Partnerskou školou se nám stala CEIP Sant Miquel v městečku  Tavernes de la Valldigna. Jedná se o školu pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Mnoho dětí zde neumí primární vyučovací jazyk, tedy katalánštinu, není to však překážkou pro úspěšnou integraci žáků do školního prostředí. Neznalost vyučovacího jazyka nedává žákům také možnost odkladu školní docházky. K tomu dochází pouze ve výjimečných případech, kdy je dítě tělesně či mentálně postižené. Škola nebere odlišnosti mateřských jazyků svých žáků jako překážku ve vyučování, ale jako výzvu. Jazyková rozmanitost pedagogy pobízí k využívání různorodých vizuálních pomůcek ve vyučování, ale také k obohacování dalších dětí.

Základním pilířem školy je inkluze, společné vzdělávání a pluralismus. Škola se zavázala k respektování rozmanitosti, rovnosti a začlenění všech dětí do jednoho společného celku. Ke zlepšení výuky používají aktivní metodologii moderního vyučování. Vyučování probíhá pomocí projektového učení ve všech ročnících školy. Ve vyučování nechybí tablety, a jak sami pedagogové vysvětlují, zlepšují tím digitální kompetence dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, kdy doma často takové nástroje potřebné v dnešním světě chybí. Zaujalo nás, že v průběhu vyučování škola nevyužívají učebnice, ale většinou tablety a pracovní listy. Je to z toho důvodu, jak sami pedagogové sdílejí, nemají jistotu, že by učebnice děti do školy nosily. Místo učebnic se na stole objevuje celá řada manuálních pomůcek, tablety, vizualizace učiva přímo na lavici.

Vyučování je z velké části postavené na projektovém učení, na vlastním přístupu a zájmu každého dítěte k tomu, co ho na konkrétní věci zajímá, co se o dané věci chtějí dozvědět. Pedagogové jsou pak ve vyučování podporou, když se dětem nedaří, popř. potřebují něco zopakovat nebo dovysvětlit. Po skončení projektu žáci svým spolužákům představují, co se naučili. K tomu mohou volit různorodou formu, tedy i školní rádio, popř. divadelní zpracování, které následně sdílejí v místním divadle za účasti učitelů, ale i rodičů. Žáci se projektovým vyučováním učí myslet, zkoumat a učit se ze svých chyb i úspěchů. Zároveň se jim dává možnost volby věnovat se tomu, co konkrétního žáka na projektu zajímá.

 

Přidáno 2. 1. 2023, autor: Roman Starý