Stanovy

 1. Dětský parlament (dále jen DP) je politicky nezávislý a neziskový subjekt.
 2. DP funguje pod Základní školou ve Zruči nad Sázavou a pod městem Zruč nad Sázavou.
 3. DP se schází nejméně jednou za dva měsíce, pokud není stanoveno jinak.
 4. Koordinátoři DP jsou dva učitelé ze ZŠ ve Zruči nad Sázavou. Koordinátoři mají hlas pouze poradní a nesmí zasahovat do hlasování DP.
 5. DP se skládá ze zástupců 2. - 9. ročníků. Počet členů závisí na počtu tříd v ZŠ ve Zruči nad Sázavou. Z každé třídy je volen vždy jeden zástupce. Pokud zvolený žák z jakéhokoliv důvodu nechce nebo nemůže zastupovat třídu v DP, pak proběhne nové hlasování.
 6. Členy DP tajným hlasováním volí spolužáci (pod dozorem vyučujícího) na začátku každého školního roku. Svoji funkci pak členové DP vykonávají v celém školním roce.
 7. Zvolení zástupci třídy a koordinátoři jsou povinni se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání DP. (V případě nutnosti se předem omluvit a sjednat za sebe náhradu.)
 8. Všichni členové DP, nehledě na funkci, mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. Každý člen DP má právo navrhnout hlasování. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 9. Povinností každého člena DP je informovat pravdivě spolužáky ze své kmenové třídy o každém jednání DP.
 10. Rozhodnutí DP jsou pro všechny žáky ZŠ ve Zruči nad Sázavou závazná.
 11. Člen DP může být odvolán z DP v těchto případech: častá neomluvená neúčast na zasedání, nerespektování stanov DP, nemorální jednání, narušování práce DP, špatná reprezentace jména DP.
 12. DP nesmí zasahovat do těch záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomoci vedení školy nebo města.
 13. Vedení školy i města se po vzájemné dohodě zabývá přijatými návrhy a stanovisky DP. 

 

Přidáno 14. 4. 2022, autor: Ondřej Dolní