Základní škola Zruč nad Sázavou

Škola, která žije!

PŘIHLÁŠENÍ

OBSAHOVÁ ČÁST STRÁNKY

Pokyny pro nové strávníky školní jídelny

Přihlášku ke stravování je třeba vyplnit a odevzdat do ŠJ nebo kanceláře ZŠ do středy 30. 6.  v době od 8:00 - do 13:00 hod.

V době od 1. 7. do  20. 8. dle předchozí telefonické dohody:  tel. 327 531 243

Nastavte si inkaso  - číslo účtu: 101077621/0800  nejpozději od 1.8. a limit  700,-.

 

Souhlasy k inkasu z vašeho bankovního účtu můžete dodat osobně nebo na e-mailovou adresu jídelna@zszruc.cz během srpna 2021 tzn., že souhlasy k inkasu a přihlášky ke stravování dodané do 11. 8.2021 budou provedeny dne 16. 8. 2021 (na měsíc září). Inkaso probíhá vždy k 15. dni v měsíci na měsíc následující. Předejdete tak problému neprovedení inkasa.

 

V pondělí 23. 8. v době 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 -16.00 hod. se zákonný zástupce dítěte dostaví do školní jídelny, kde obdrží přístupová hesla k objednávání stravy přes internet a po zaplacení zálohy 120,- Kč získá čip, který bude strávník používat při vyzvedávání obědů, jejich odhlašování a při výběru z nabídky jídel.

 

 

Stravování se řídí provozním řádem ŠJ:

 

 

Provozní řád školní jídelny Základní školy Zruč n. S.

 

Provozní řád školní jídelny vychází z vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
o školním stravování a z vyhlášky č.84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o nákladech
na závodní stravování. Dále se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízením EU č.852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin.

 

Provozní doba školní jídelny je od 6.00 hod. do 14.30 hod.

Obědy se vydávají:

1) pro žáky 11.30 hod. - 14.00 hod. a zaměstnance škol v době 11.30 hod. - 14.00 hod., a to dle platného rozvrhu žáků – pro zaměstnance škol ve vymezeném prostoru

2) pro zaměstnance Mě úřadu ve Zruči n./Sáz. v době od 11.00 do 11.15 hod. – ve vymezeném prostoru

3) pro cizí strávníky a

 

Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří jsou přihlášení ke stravování ve školní jídelně!

 

Strávníci mají povinnost důsledně dodržovat pokyny související s nařízením Krajské (či okresní) hygienické stanice, týkající se zejména osobní hygieny (mytí rukou, používání dezinfekce, nošení roušek) a čistoty jídlonosičů!

 

Stravování probíhá na základě stravovacích čipů. V případě zapomenutí si strávník vytiskne náhradní stravenku na objednávacím boxu nebo si ho vyzvedne u vedoucí školní jídelny paní Menčíkové. V případě ztráty či poškození stravovacího čipu je strávník povinen zakoupit nový čip v kanceláři Základní školy. Po ukončení stravování se záloha za vrácený nepoškozený stravovací čip vrací.

 

Přihlašování a odhlašování obědů

Před začátkem školního roku zákonný zástupce přihlásí písemně žáka ke stravování v kanceláři školní jídelny. Tuto možnost má i v průběhu školního roku.

Žáci mají nárok na stravu, pokud jsou přítomni ve škole po dobu vyučování, nebo první den nemoci (neplatí pro plánovanou návštěvu u lékaře), který se považuje za pobyt ve škole. Strávníci nebo jejich zákonní zástupci mají povinnost si včas odhlašovat stravu. Za neodebrané nebo včas nepřihlášené obědy se neposkytuje náhrada.

Přihlásit a odhlásit oběd lze den předem do 14.00 hodin. Výjimečné je možné odhlášení v den neplánované nepřítomnosti do 8.00 hod. osobně či čipem ve školní jídelně nebo telefonicky na čísle 327 531 243. Pokud si zaměstnanci po dobu své nepřítomnosti na pracovišti (pokud odpracovaná doba nečiní alespoň 3 hodiny) oběd neodhlásí, bude jim účtováno stravné v plné výši.

Strávník je povinen neprodleně hlásit změny svého stravovacího režimu (zejména na začátku školního roku) vedoucí školní jídelny.

Z důvodu vyrovnání finančního limitu potravin na konci školního a kalendářního roku nebude možné 3 dny před ukončením roku přihlašovat a odhlašovat obědy.

 

 

 

 

 

Platba stravného

Stravné se platí zálohově příkazem k inkasu, bankovním převodem, poštovní poukázkou, na základě dohody fakturou nebo srážkou ze mzdy. Platí se zálohově na další měsíc. Platba se provádí předem do 25. v měsíci na měsíc následující. V případě, že nemá strávník k poslednímu dni v měsíci zaplacené obědy, nemůže od prvního dne následujícího měsíce dostat oběd. Odečítání odhlášených obědů se provádí přes jeden měsíc. V červenci se vrací přeplatky zpět na uvedené účty nebo
se vyplácí v hotovosti.

 

Práva a povinnosti strávníků:

 • strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařky a pedagogického dozoru, který je dán podle předem stanoveného rozvrhu.
 • žáci si odloží tašky a svršky v šatně ŠJ, před vstupem do jídelny si omyjí ruce.
 • strávníci se prokazují stravovacím čipem.
 • při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování v souladu s hygienickými předpisy. Žáci jsou povinni respektovat pokyny pedagog. dozoru, vedoucí ŠJ, kuchařek i pomocného personálu ŠJ. Vůči těmto osobám se žáci chovají slušně. Je zakázáno narušování klidu a pohody stravování.
 • strávníci používají tác a jídelní příbor. Jídlo a nápoje konzumují u stolu zásadně vsedě. Je zakázáno úmyslné znečišťování jídelny. Po ukončení konzumace jídla jsou strávníci povinni uklidit po sobě tác a nádobí do vyhrazených prostorů.
 • každý strávník má možnost nalít si připravený nápoj.
 • za pořádek a bezpečnost v průběhu vydávání obědů zodpovídá pedagog. dozor, který sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení použitého nádobí. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí. Úklid jídelny během výdeje oběda zajišťuje uklízečka, která zároveň otírá stoly a uklízí rozbité nádobí.
 • nevolnost nebo úraz hlásí žák neprodleně pedagog. dozoru, který poskytne první pomoc, informuje vedení školy a provede zápis do knihy úrazů.
 • veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu ŠJ je možno řešit přes vedení školy s vedoucí ŠJ.
 • strávník je povinen seznámit se s provozním řádem ŠJ a dodržovat ho.
 • v případě opakovaného nedodržování tohoto provozního řádu ŠJ má vedoucí ŠJ a ředitelka školy právo vyloučit strávníka ze stravování ve ŠJ.
 • provozní řád je vyvěšen na informační nástěnce ve ŠJ.

 

 

Provozní řád ŠJ nabývá platnosti dne 1.9.2020 a nahrazuje předchozí provozní řád.

 

Ve Zruči nad Sázavou 1.9.2020

 

Vypracovala: Šárka Menčíková, vedoucí ŠJ

Schválila: Mgr. Ivana Stará, ředitelka ZŠ Zruč n. S

 


Přidáno 21. 6. 2021, autor: Roman Starý

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

VSTUP Etřídnice
VSTUPY DO APLIKACÍ:

 

 

 

EduBase

 

 

Základní škola Zruč nad Sázavou - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
 
KALENDÁŘ
loader Načítám...